1. مقالات برتر
چهار مقاله به عنوان مقالات برتر معرفی شدند.
2. نتایج داوری مقالات اعلام شد.
3. پوزش بابت تاخیر در اعلام نتایج
دبیرخانه علمی از تمامی نویسندگان محترم بابت تاخیر پیش آمده در اعلام نتایج پوزش می طلبد.
4. ثبت حضور
مهلت ثبت نام جهت حضور در همایش: 9 مهر 1395
5. داوری مقالات
داوری مقالات به صورت رسمی از تاریخ 14 شهریور 1395 آغاز شد.
6. تمدید زمان ارسال مقالات
زمان ارسال مقالات برای دومین بار تمدید شد.
7. اتمام مهلت ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات پس از دو مرتبه تمدید به پایان رسید.