مقالات برتر
10 مهر 1395

بر اساس نظر داوران و کمیته علمی همایش مقالات زیر به عنوان مقالات برتر همایش شناخته شدند:

 

ردیف کد مقاله عنوان مقاله نویسنده مسئول
1 1067 مسکن اجتماعی پایدار پارسا ارباب
2 1076 اثر سیکل‌های بخش مسکن روی مطالبات معوق پوریا اصفهانی
3 1165 شواهد بین المللی از الزامات کارکردی و فرآیندی بانک های توسعه ای حسین محسنی
4 1042 بررسی کاربری اراضی شهری با تاکید بر کاربری مسکونی
(محدوده مورد مطالعه: محله فلکه گاز رشت)
حمید رخساری


لازم به ذکر است که از نویسندگان مقالات فوق در اختتامیه روز همایش تقدیر به عمل خواهد آمد.