اعضای کمیته داوران (به ترتیب حروف الفبا)

1 جناب آقای دکتر سعید اسلامی
2 سرکار خانم دکتر پروانه اصلانی
3 جناب آقای کمال اطهاری
4 سرکار خانم حمیده امکچی
5 جناب آقای محمود اولاد
6 جناب آقای دکتر محمدسعید ایزدی
7 جناب آقای دکتر حسین ایمانی جاجرمی
8 جناب آقای محمدهاشم بت شکن
9 جناب آقای دکتر دکتر بختیاری
10 جناب آقای دکتر سجاد برخورداری دورباش
11 جناب آقای دکتر میثم بصیرت
12 سرکار خانم دکتر نفیسه بهرادمهر
13 جناب آقای علی چگنی
14 جناب آقای دکتر محسن حبیبی
15 جناب آقای مهندس حق شناس
16 جناب آقای دکتر پیروز حناچی
17 سرکار خانم دکتر غزال راهب
18 جناب آقای دکتر تیمور رحمانی
19 جناب آقای ابوالقاسم رحیمی انارکی
20 جناب آقای دکتر اسفندیار زبردست
21 جناب آقای دکتر حبیب الله زنجانی
22 جناب آقای دکتر محسن سرتیپی پور
 23 جناب آقای دکتر غلامرضا سلامی
24 جناب آقای دکتر علی سوری
25 جناب آقای دکتر محمد شکرچی زاده
26 جناب آقای دکتر حبیب الله طاهرخانی
27 جناب آقای دکتر جعفر عبادی
28 جناب آقای دکتر حسین عباسی نژاد
29 جناب آقای دکتر قهرمان عبدلی
30 جناب آقای دکتر حسین عبده تبریزی
31 سرکار خانم دکتر منا عرفانیان سلیم
32 سرکار خانم مهندس نفیسه قدسیان
33 جناب آقای دکتر وحید ماجد
34 جناب آقای مهندس خلیلی مرد
35 جناب آقای دکتر محمود مشهدی احمد
36 جناب آقای دکتر حامد مظاهریان
37 جناب آقای دکتر سعید معیدفر
38 جناب آقای دکتر بهروز ملکی
39 جناب آقای دکتر محسن مهرآرا
40 جناب آقای دکتر وحید مهربانی
41 جناب آقای دکتر نادر مهرگان
42 جناب آقای مهندس سیدرضا هاشمی
43 جناب آقای فردین یزدانی بروجنی