داوری مقالات
1395-06-15

داوری مقالات به صورت رسمی از 14 شهریور آغاز شده است. پایان شهریورماه زمان اعلام نتایج داوری مقالات خواهد بود.