محورهای شانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران

1.    بانک توسعه‌ای بخش مسکن

2.    سیاست های زمین

3.    معماری مسکن

4.    محله محوری و ساماندهی بافت‌های ناکارآمد شهری

5.    مسکن اجتماعی و مسائل اجتماعی مسکن 

6.    مالیات های بخش مسکن

7.    واسطه گری مسکن